KSI Håndbold Klub (tidl. USG)

Københavns bedste håndboldklub for studerende!

Love for håndboldklubben

Revideret april 2023

 

KSI

Nørre Allé 53

2200 København N

Stiftet 1918

  

§ 1. NAVN

Klubbens navn er Håndboldklubben KSI. Klubben er hjemmehørende i Københavns Kommune. Klubben er Københavns Universitets Studenteridræts håndboldafdeling under Dansk Håndbold, Dansk Håndbold Øst og DIF.

§ 2. FORMÅL

Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse over for Dansk Håndbold Øst og Dansk Håndbold og arrangere de under disse forbund henhørende kampe, samt i samarbejde med Københavns Universitets Studenteridræt at deltage i og arrangere studenterstævner.

§ 3. MEDLEMMER

Klubben består af to afdelinger:

1) Seniorafdelingen, der optager aktive kvindelige og mandlige spillere

2) Afdelingen for passive medlemmer

Indmeldelse kan kun ske gennem et medlem af klubbens bestyrelse. Udmeldelse skal ske skriftligt.

§ 4. GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel og afholdes ved sæsonafslutning.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren forelægger det foreløbige regnskab og budgettet for næste år til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisorer

7. Valg af medlemmer til klubbens forskellige udvalg

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal optages på dagsordnen.

Dagsorden offentliggøres på klubbens hjemmeside senest otte dage før generalforsamlingen.

Stemmeret til generalforsamlingen har medlemmer under afdeling 1) og afdeling 2), der er til stede og ikke er i kontingentrestance.

På generalforsamlingen afgør et simpelt flertal spørgsmål til behandling. Dog kræver lovændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for.

Ethvert medlem kan på generalforsamlingen kræve en afstemning eller et valg foretaget skriftligt. I tilfælde af skriftlig afstemning kan dirigenten udpege to habile medlemmer til at hjælpe med gennemførelsen af denne.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, hvis mindst ¼ af klubbens medlemmer skriftligt forlanger det.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med 8 dages varsel og senest 1 måned efter, at opfordringen hertil er kommet bestyrelsen i hænde, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden.

§ 5. ØKONOMI

Klubbens regnskabsår er 1. august til 31. juli.

Kassereren skal senest en uge efter regnskabsårets afslutning indgive regnskab og statusopgørelse til revision. Regnskabet skal, forsynet med revisionens påtegning, fremsendes til bestyrelsen, hvor det skal ligge til gennemsyn.

Bestyrelsen fremlægger foreløbigt regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år på generalforsamlingen til godkendelse. I budgettet skal indgå forslag til kontingent for det kommende år. Kontingentet fastsættes således af generalforsamlingen.

Kontingentet betales én (1) gang årligt i august-september eller senest 14 dage efter første træning.

I konkrete tilfælde kan klubbens bestyrelse dispensere fra ovenstående kontingentregel.

Kontingentrestance kan medføre udelukkelse med 14 dages varsel. Før genoptagelse i klubben skal enhver kontingentrestance være betalt.

§ 6. REVISORER

Den ordinære generalforsamling vælger revisoren. Revisoren vælges for ét år. Såfremt revisoren fratræder i valgperioden, udpeger bestyrelsen en suppleant.

§ 7. BESTYRELSEN

Klubbens daglige ledelse varetages af klubbens bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen består af 7-12 medlemmer, heraf én formand, én næstformand og én kasserer.

Formand, næstformand og kasserer vælges ved enkeltvalg på generalforsamlingen. De øvrige medlemmer vælges ved simpelt stemmeflertal blandt de opstillede kandidater. Både dame- og herreafdelingen skal være repræsenteret i bestyrelsen. Valgperioden er indtil næste generalforsamling.

Hvis et medlem af bestyrelsen efter eget ønske fratræder bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv. Hvis mere end 3 medlemmer af bestyrelsen således er udtrådt under valgperioden, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor nyvalg til hele bestyrelsen skal foretages.

Ethvert menigt medlem af klubben kan forlange spørgsmål bragt til forhandling i bestyrelsen på det nærmest kommende bestyrelsesmøde. Fra et sådant forlangende er kommet bestyrelsen i hænde, må der højst gå en måned til spørgsmålet behandles.

Ethvert medlem kan forlange at se referater fra afholdte bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen kan uddelegere opgaver/ansvarsområder til de enkelte medlemmer af denne. Ansvarsfordelingen bør ved først givne lejlighed oplyses medlemmerne på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen kan efter eget ønske indkalde enkeltpersoner udenfor bestyrelsen til orientering eller for at belyse spørgsmål til møderne. Ligeledes kan bestyrelsen nedsætte ad-hoc udvalg, hvori indgår medlemmer udenfor bestyrelsens egen kreds.

§ 8. TEGNING

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 9. UDVALG

Den ordinære generalforsamling vælger medlemmer til klubbens udvalg.

Valgperioden er ét år, og såfremt et medlem udtræder i valgperioden, supplerer det pågældende udvalg sig selv i samarbejde med bestyrelsen.

Udvalgene refererer direkte til bestyrelsen.

§ 10. KARANTÆNE

Medlemmer, der misligholder klubbens love, eller i deres optræden modvirker klubbens formål, kan idømmes karantæne i indtil én måned. Et medlem, der er idømt karantæne, kan ikke deltage i klubbens trænings- og turneringsarrangementer. Beslutning om karantæne træffes endeligt af bestyrelsen.

§ 11. UDELUKKELSE

I forhold hvor § 10 kan antages ikke at være tilstrækkeligt dækkende, kan et medlem dømmes til udelukkelse af klubben.

Beslutningen om udelukkelse af klubben træffes af bestyrelsen. Dog har et medlem ret til at indbringe udelukkelsen for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling til endelig afgørelse. På denne generalforsamling vil medlemmet have såvel tale som stemmeret i spørgsmålet omkring sin egen udelukkelse.

Udelukkelsen skal tages op som et selvstændigt punkt på generalforsamlingens dagsorden.

§ 12. KLUBBENS OPLØSNING

Beslutning om klubbens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 4/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst et kvalificeret flertal på 4/5 af disse voterer for opløsningen.

Såfremt ovennævnte ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, men et flertal på 4/5 af de tilstedeværende voterer for opløsningen, kan der indkaldes til yderligere en ekstraordinær generalforsamling, dog tidligst 8 dage efter den første, hvor beslutningen om opløsning kan tages ved almindelige stemmeflertal.

I tilfælde af opløsning træffer den sidste generalforsamling afgørelse omkring klubbens aktiver og passiver.

Login